ការបកប្រែជាភាសាខ្មែររបស់ "Web Style Sheets Homepage"
ច្បាប់ដើម: http://www.w3.org/Style/
ច្បាប់ភាសាខ្មែរ: http://www.khmerw3c.com/
បកប្រែដោយ: Sun Piset ការបកប្រែរបស់ទំពត៌នេះអាចមានកំហុសឆ្គងចំពោះសារះសំខាន់ដែលបណ្ដាលមកពីការបកប្រែ លោកអ្នកអាចមើលលើច្បាប់ដើមបានពី www.w3.org

ផ្ទាំងរូបបែបគេហទំព័រ
ទំព័រគេហទំព័រដំបូង

(This page uses CSS style sheets)

តើមានអ្វីថ្មី?

តើអ្វីគឺជាប្លង់រូបបែប?

ឃ្លិបប្រជាសម្ព័ន្ធ

ការប្រជុំ

CSS

XSL

DSSSL

CSS-DOM & SAC

"សង្ឃឹមថាវិវឌ្ឍនភាពគេហទំព័រនាពេលអនាគត និងចម្លងរូបបែបតាមសមាគមគេហទំព័រដែលបានកំណត់ទុកក្នុងការធ្វើការងារទាក់ទង និង CSS"

— Jakob Nielsen

តើមានអ្វីថ្មី?

មើលនៅក្នុងផ្នែក“តើមានអ្វីថ្មី?” នៅលើ CSS, XSL និង ប្រព័ន្ធឌីជីថល

តើអ្វីទៅគឺជាផ្ទាំងរូបបែប?

ផ្ទាំងរូបបែប គឺជាការអធិប្បាយអំពីវិធីដែលបង្ហាញជូនឯកសារនៅលើផ្ទាំងអេក្រង់នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ ឬជួនកាលអាចមានវិធីប្រកាស W3C ដែលបានផ្តល់ការឧបត្ថម្ភយ៉ាងច្រើន ក្នុងការប្រើផ្ទាំងរូបបែបនៅលើគេហទំព័រ ចាប់តាំងពីសមាគមបានចាប់ផ្តើមបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 1994 រូបបែបកម្មវិធី មានការបញ្ចេញសេចក្តីណែនាំ W3C ជាច្រើនខ (CSS1, CSS2, XPath, XSLT) CSS ជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះ គឺមានការប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រូសឺកម្មវិធី

ដោយការភ្ជាប់ ផ្ទាំងរូបបែបនៅក្នុងគម្រោងសាងឯកសារនៅលើគេហទំព័រ (ដូចជា HTML) អ្នកសរសេរនិងអ្នកអានអាចគ្រប់គ្រងការបង្ហាញរបស់ឯកសារ ដោយនៅមានសេចក្តីជាឯករាជ្យ ឬសេចក្តីបន្ថែម អត្ថបទ HTMLថ្មី

វិធីដែលងាយស្រួល ជាទីបំផុតនៅក្នុងការចាប់ផ្តើមសាកល្បងប្រើប្រាស់ផ្ទាំងរូបបែបគឺការស្វែងរក ប្រូសឺដែលឧបត្ថម្ភគាំទ្រ CSS ស្វែងរកទាក់ទងជាមួយនិងរូបបែប និងដំណើរការបញ្ជើឈ្មោះ អ៊ីមេលគេហទំព័រ www-style@w3.org នៅលើ comp.infosystems.www.authoring.stylesheets

រូបបែបកម្មវិធីរបស់ W3Cនៅមានការវិវឌ្ឍន៍ XSL, ដែលពពេញទៅដោយការរួមគ្នារបស់ XSLT ហើយនិង "ការរៀបចំរូបបែបវត្ថុ" (XSL-FO)

តើហេតុអ្វីផ្ទាំងរូបបែបទើបមានពីរភាសា?

មិនជាក់ច្បាស់ថាគួរជ្រើសរើសមួយណា? សូមមេត្តាអាន "CSS & XSL"

សេចក្តីពិតដែល W3C បានវិវឌ្ឍន៍ XSL ក្រៅពី CSS បានបង្កឲ្យកើតភាពច្របូកច្របល់ឡើង ថាហេតុចាំបាច់ត្រូវវិវឌ្ឍន៍ផ្ទាំងរូបបែបជាភាសាទីពីរ ក្នុងខណៈដែលឧបករណ៍ដំបូងនៅតែមិនទាន់រួចស្រេចបាច់នោះ? អ្នកអាចជួបចម្លើយនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះ:

CSS XSL
អាចប្រើជាមួយនិង HTML បានទេ? បាន មិនបាន
អាចប្រើជាមួយនិង XML បានទេ? បាន បាន
ការផ្លាស់ប្តូរភាសា? មិនបាន បាន
សម្ព័ន្ធភាពរបស់រូបបែប CSS XML

គុណសម្បត្តិពិសេសរបស់ CSS គឺអាចយកមកប្រើជាមួយនិងឯកសារនៅក្នុងរូបបែប HTML និង XML បាន នៅក្នុងវិធីបញ្ច្រាសគ្នាជាមួយនិង XSL អាចផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងឯកសារ​ ដូចជា XSL អាចប្រើផ្លាសប្តូរទិន្នន័យ XML ចូលនៅក្នុងឯកសារ HTML / CSS នៅលើគេហទំព័របាន ដោយហេតុនេះទាំងពីរភាសាអាចប្រើការងាររួមគ្នាបាន។

ទាំងពីរភាសាអាចប្រើការងាររួមគ្នានៅក្នុង ឯកសាររូបបែប XML

CSS និង XSL ប្រើរូបបែបនៅក្នុងបែបតែមួយដូចគ្នា អ្នករចនាមូដទើបអាចចូលទៅដល់គុណសម្បត្តិរបស់ការរៀប ចំរូបបែបដូចគ្នាបានទាំងពីរភាសា W3C និងធ្វើការយ៉ាងច្រើនដើម្បី ឲ្យជាក់ច្បាស់ថាការប្រើប្រាស់រូបបែបរួមគ្នាដូចពោលខាងលើ អាចប្រព្រឹត្តទៅបាន។

កំណត់ត្រាសង្ខេប W3C "ការប្រើប្រាស់រួមគ្នារបស់ XSL និង CSS" អាចហៅយកមកប្រើប្រាស់បាន។

ឃ្លិបប្រជាសម្ព័ន្ធ

ប្រសិនបើអ្នកនៅតែថ្មីថ្មោងជាមួយរឿងនេះ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមអានឃ្លិបប្រជាសម្ព័ន្ធទាក់ទងជាមួយនិងផ្ទាំងរូបបែបជាមុនសិន :

មើលទំព័រអត្ថបទ CSS និង XSL បន្ថែម (ហើយនិងទំព័រអត្ថបទផ្សេងៗ)

CSS

ទិន្នន័យទាក់ទងជាមួយនិងប៊ូតុងផ្សេងៗ ត្រង់ផ្នែកខាងក្រោមរបស់ទំព័រ នេះមានឲ្យមើលនៅក្នុង ទំព័រប៊ូតុងផ្សេងៗ និងនៅត្រង់ ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យCSS

ការដាក់ដង្ហែគ្នារបស់ផ្ទាំងរូបបែប(CSS) គឺជាគន្លឹសផ្ទាំងរូបបែបដែលបានទទួលការវិវឌ្ឍន៍ជា លក្ខណៈពិសេសដើម្បីតបស្នងតម្រូវការរបស់បុគ្គលិកដែលចេញមូដគេហទំព័រ ហើយនិងអ្នកដែលប្រើប្រាស់។

XSL

W3C មានក្រុមធ្វើការងារដើម្បីវិវឌ្ឍន៍ពង្រីករូបបែបភាសា (XSL) XSL បង្កើត DSSSL និង CSS ហើយនិងមានគោលដៅសំខាន់សំរាប់ទិន្នន័យ XML គម្រោងបង្កើតទិន្នន័យខ្ពស់ ដូចជា ត្រូវសរសេរលំដាប់អង្គប្រកបថ្មីមុនការបង្ហាញជូន សេចក្តីលំអិតបន្ថែមទាក់ទងជាមួយនិង XSL សូមមើលនៅត្រង់ W3C ទំព័រ XSL

ប្រព័ន្ធឌីជីថល

កម្មវិធីប្រព័ន្ធឌីជីថលនិងក្រុមកម្មវិធីដែលមានផលប្រយោជន៍ មើលនៅត្រង់វិធីការកែសម្រួលនិងនាំយកមកប្រើផ្សព្វផ្សាយរបស់បច្ចេកទេសគេហទំព័រ ទាំង XSL និង CSS ដែលមានតួនាទីសំខាន់ស្របគ្នានិងបច្ចេកទេសដទៃៗ ដូចជា XML, SVG និង RDF

DSSSL

DSSSL គឺការផ្លាស់ប្តូរឯកសារនិងរូបបែបភាសានៅក្នុងក្រុម SGML, ធនធានកម្មវិធី DSSSL នៅលើគេហទំព័រ:

CSS-DOM & SAC

កម្មវិធី CSS ដែលអាចបង្កើតនិងកែសម្រួលបាន "ដោយខ្លួនឯង” ដូចជាកម្មវិធីកែសម្រួលសេចក្តី ប៉ុន្តែអ្នកអាចសរសេរកម្មវិធីនៅក្នុង ECMAScript, Java ជាភាសាដទៃៗបាន ដើម្បីកែសម្រួលរូបបែបជាទូទៅនៅក្នុងសេចក្តីពិតមានបន្ទប់ទិន្នន័យ សហ្វែរបស់កម្មវិធីដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ ឲ្យប្រើប្រាស់ការងារជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ដើម្បីជួយនៅក្នុងការប្តូរកម្មវិធីហើយបន្ទប់ទិន្នន័យ ដូចពោលមកនេះនិងបញ្ជូនទៅកាន់ប្រអប់ទូទិន្នន័យដែលខុសប្លែកគ្នាពី W3C ដែលបានវិវឌ្ឍន៍គុណសម្បត្តិហៅថា CSS-DOM,ដែលនិងកំណត់ឈុតរបស់កម្មវិធី នៅត្រង់ប្រអប់រៀបចំទិន្នន័យដែលត្រូវបានរៀបចំទុកអោយ។

បែបវត្ថុរបស់ឯកសារ CSS ជា API (បទសង្ខេបពីការសរសេរកម្មវិធី) សំរាប់ការរៀបចំ CSS (នៅក្នុងកម្រឹតមួយរួមទាំងភាសាផ្សេងៗផងដែរ) នៅក្នុងកម្មវិធី API ជាខកំណត់របស់ប្រអប់ទិន្នន័យដែលអ្នកអាចប្រើឧបករណ៍ ហើយអាចអធិប្បាយតួនាទីនិងកំណត់ព្រំដែនរបស់ពួកវាបាន តែមិនមានលេខសម្ងាត់ពិតទេ។

មានប្រអប់ទិន្នន័យ CSS-DOM ជាច្រើនដែលអាចប្រើប្រាស់ការងារបានសំរាប់ទម្រង់ដែលខុសប្លែកពីគ្នា មានច្រើនមូដដែលប្រើហ្វ្រី ហើយប្រូសឺជាច្រើនដែលនៅមានប្រអប់ទិន្នន័យ CSS-DOM នៅក្នុងតួសំរាប់ប្រើជាមួយនិងកម្មវិធី ECMAScript

SAC (API យ៉ាងស្រួលសំរាប់ CSS) ជាផ្នែកប្រកបរបស់ CSS-DOMCSS-DOM មានតួនាទីរៀបចំជាមួយនិងផ្ទាំងរូបបែប បន្ទាប់ពីទាញយកកម្មវិធីនៅក្នុងម៉ែមម៉ូរី ដោយមាន SAC ជួយនៅក្នុងការបែងចែកផ្ទាំងរូបបែប ដូចជានៅក្នុងការថតរូបប្តូររូបបែបចេញពីប្រអប់ចូលទៅរក្សាទុកនៅក្នុងម៉ែមម៉ូរី។

CSS-DOM ជាតួណែនាំរបស់ W3C SAC ដែលជាគម្រោងការក្រោមការវិវឌ្ឍន៍ សហ្វែមួយចំនួន (ក្រៅពីប្រូសឺ) ដែលបង្ហាញនៅលើទំព័ររូបភាពរបស់ CSS

ការប្រជុំ, ការអប់រំ, ការវិភាគ

ក្រុម W3C និងអ្នកតំណាងរបស់សមាជិក W3C ច្រើនតែអោយ ការបង្ហាញជូនលទ្ធផលការងារ

ការផ្លាស់ប្តូររបស់ HTML

ការផ្លាស់ប្តូរបស់ HTML ជាពាក្យដែលប្រើដើម្បីអធិប្បាយទំព៌រ HTML ជាមួយនិងខ្លឹមសារបែប CSS មួយភាគបីរបស់អង្គប្រកបនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូររបស់ HTML; ពីរយ៉ាងទៀតគឺតួ HTML ផ្ទាល់ និង JavaScript (ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងមាត្រដ្ឋាន EcmaScript). អង្គប្រកបទាំងបីត្រូវចាប់រួមគ្នាដោយ DOM, រូបបែបវត្ថុរបស់ឯកសារ។

ទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធ

CSS Valid
CSS!

Bert Bos, W3C Style Activity Lead
Webmaster
ការវិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីថ្មីបំផុត: $Date: 2013-07-19 09:44:59 $ GMT

រក្សាសិទ្ធិ  © 1997-2008 W3C (MIT, ERCIM, Keio)

Dental Therapy Car Loan Insurance Massage Medical Beauty Credit Cards